Binnen drie stappen, gemakkelijk en snel bouw- spullen vinden en kopen.

1. Geef een zoekterm op
2. Kies een categorie
3. Vind het product

inloggen

Algemene voorwaarden


Bouwspullen Algemene Voorwaarden


1. Toepassing


1.1. Deze algemene voorwaarden strekken ertoe de rechten en plichten van zowel Bouwspullen.nl als de gebruiker vast te leggen.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en behoren bij, elke overeenkomst die bouwspullen.nl sluit met de gebruiker.

1.3. Voorts zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van de website “www.bouwspullen.nl” en op deze website aangeboden diensten en producten.

 

2. Doel van Bouwspullen.nl


2.1. Bouwspullen.nl is een virtuele marktplaats waar aanbieders (verder te noemen: gebruikers) nieuwe en vrijwel nieuwe, uitsluitend bouwgerelateerde, producten ter verkoop kunnen aanbieden.

2.2. De verantwoordelijkheid van de kwaliteit van de aangeboden materialen berust geheel bij de gebruiker.

2.3. De gebruiker stelt, al dan niet in overleg met de koper, de prijs van deze producten vast.

2.4. Bouwspullen.nl is uitdrukkelijk niet betrokken bij het vaststellen van de verkoopprijs of bij het totstandkomen van de koopovereenkomst.

2.5. De gebruiker mag de virtuele marktplaats die Bouwspullen.nl hen biedt, uitdrukkelijk niet als algemeen communicatiemiddel voor hun product(omschrijving) gebruiken. Voorts mag de gebruiker de virtuele markplaats uitdrukkelijk niet gebruiken om zijn of haar diensten of producten in het algemeen aan te prijzen.

2.6. In het geval een gebruiker in haar productomschrijving een hyperlink plaatst, dient deze hyperlink direct relevant te zijn.

2.7. Bouwspullen.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden informatie of hyperlinks te verwijderen of verwijdering daarvan te gelasten.

2.8. Bouwspullen.nl behoudt zich tevens het recht voor om aangeboden producten zonder opgaaf van reden te weigeren dat deze op de website worden geplaatst, te verwijderen dan wel verwijdering te gelasten.


3. Plaatsing advertentie


3.1. De gebruiker maakt voor elk product een aparte advertentie aan. De gebruiker dient daarin een omschrijving te geven van het aan te bieden product. Deze advertentie dient vervolgens in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst.

3.2. De (titel van de) advertentie mag niet misleidend zijn. Voor het geval dat er sprake is van misleiding, behoudt Bouwspullen.nl zich het recht voor de advertentie zonder tegenbericht te verwijderen, dan wel verwijdering te gelasten.

3.3. Als de gebruiker zijn product(en) heeft verkocht, is hij gehouden de daaraan ten grondslag liggende advertentie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur te verwijderen.

 


4. Toegang tot de diensten van Bouwspullen.nl


4.1. De gebruiker staat er voor in dat hij bij de registratie als gebruiker een volledige en correcte opgave verricht van de informatie die bij de registratie is vereist.

4.2. De gebruiker staat er voor in dat Bouwspullen.nl terstond op de hoogte wordt gesteld van relevante wijzigingen in deze informatie.

4.3. In het geval de gebruiker de informatieplicht als bedoeld in 4.1 en 4.2. niet naar behoren vervult, behoudt Bouwspullen.nl zich het recht voor de dienstverlening aan de desbetreffende gebruiker (tijdelijk) op te schorten of zelfs definitief te beëindigen.

4.4. De gebruiker krijgt na het correct vervullen van de informatieplicht toegang tot de door Bouwspullen.nl geboden diensten door middel van een van Bouwspullen.nl te ontvangen gebruikersnaam (ook wel: inlognaam) in combinatie met een wachtwoord.

4.5. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik alsmede de bescherming van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Het verlies van een gebruikersnaam en/of wachtwoord kan tot gevolg hebben dat informatie van de desbetreffende gebruiker niet meer beschikbaar is, of ongeautoriseerd door derden gewijzigd kan worden.

4.6. Bij verlies van het wachtwoord kan de gebruiker zich per e-mail wenden tot Bouwspullen.nl. Bouwspullen.nl zal er voor zorgdragen dat de gebruiker zo spoedig mogelijk over een nieuw wachtwoord kan beschikken. De gebruiker ontvangt het nieuwe wachtwoord per e-mail.

4.7. Het is de gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwspullen.nl, zijn of haar gebruikersnaam en/of wachtwoord mede te delen aan derden.


5. Persoons- en bedrijfsgegevens


5.1. De gebruiker staat er voor in dat hij of zij de persoons- en bedrijfsgegevens correct en volledig invoert. De gebruiker is verantwoordelijk voor het maken van back-ups van deze gegevens.

5.2. Bouwspullen.nl functioneert ten aanzien van de persoons- en bedrijfsgegevens slechts als verwerker. Niettemin zal Bouwspullen.nl door middel van steekproeven regelmatig controleren of de persoons- en bedrijfsgegevens correct zijn ingevoerd.

5.3. Bouwspullen.nl en zal de persoons- en bedrijfsgegevens niet aan (ongeautoriseerde derden) verstrekken, tenzij daar door de gebruiker vooraf op schriftelijke wijze uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.

5.4. Bouwspullen.nl heeft haar website en diensten, onder meer ter bescherming van de persoons- en bedrijfsgegevens, adequaat beveiligd tegen verlies, ongeautoriseerde toegang en misbruik. De gebruiker vrijwaart Bouwspullen.nl dan ook voor iedere juridische actie ter zake van een eventuele inbreuk op nationale en internationale wetgeving op het gebied van de bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens.

5.5. Indien de gebruiker wenst dat Bouwspullen.nl zwaardere beveiligingsmethoden toepast, dient de gebruiker Bouwspullen.nl hiervan op de hoogte te stellen. Het implementeren van zwaardere beveiligingsmiddelen kan tot gevolg hebben dat de van toepassing zijnde tarieven worden verhoogd.


6. Abonnementsperiode


6.1. Een abonnement wordt aangegaan voor een half jaar of een jaar. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden.

6.2. Opzegging geschied door middel van een schriftelijk bericht per brief of per e-mail.

6.3. In elk ander geval wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor de duur van het voorgaande abonnement.


7. Abonnementskosten


7.1. De abonnementskosten zijn gebaseerd op het plaatsen van bouwgerelateerde advertenties per vestiging, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Voor prijzen klik hier. Al de prijzen zijn exclusief BTW.

7.2. Betaling geschiedt volgens automatische incasso, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De abonnementskosten zijn iedere eerste van de maand vooraf verschuldigd en worden iedere maand vooraf betaalt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7.3. Wanneer partijen overeenkomen niet van automatische incasso gebruik te maken, brengt Bouwspullen.nl elk kwartaal € 10,- administratiekosten in rekening. Ook in dit geval zijn de abonnementskosten iedere eerste van de maand vooraf verschuldigd en dient gebruiker deze vooraf te betalen. Gebruiker ontvangt een factuur per e-mail. Betaling dient dan uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

7.4. Bij in gebreke zijn van betaling, behoudt bouwspullen.nl zich het recht voor de advertentiegegevens van de gebruiker op de website, al dan niet tijdelijk, te verwijderen, dan wel verwijdering te gelasten.

7.5 In het geval de gebruiker met betrekking tot zijn zijn betalingsverplichtingen in verzuim is, behoudt Bouwspullen.nl zich het recht voor de wettelijke rente en alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte in rekening te brengen.

7.6. In het geval de gebruiker de factuur is kwijtgeraakt, kan de gebruiker met zijn persoonlijke inlognaam en wachtwoord zijn factuur opnieuw uitprinten.

7.7. Bouwspullen.nl behoudt zich het recht voor, naar eigen inzicht, de toepasselijke tarieven voor de dienstverlening binnen een termijn van 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst aan te passen. In dat geval is de gebruiker - indien die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf - bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


8. Actie abonnement


8.1. Voor nieuwe gebruikers is er een actie abonnement. Deze actie geldt tot de einddatum van 1 oktober 2007.

8.2. Dit actie abonnement houdt in dat de nieuwe gebruiker een contract aangaat voor een duur van 1,5 jaar. Het eerste half jaar wordt dan door Bouwspullen.nl gratis aangeboden.

8.3. De nieuwe gebruiker ontvangt automatisch bericht dat het eerste half jaar voorbij is. Vanaf dat moment ontvangt de nieuwe gebruiker voor de resterende duur van het abonnement, elk kwartaal een factuur. De betaling zal vervolgens via automatische incasso in werking worden gesteld.

8.4. De nieuwe gebruiker kan na ommekomst van het actie abonnement zijn gekozen abonnement verhogen naar een ander abonnement wanneer dat wenselijk is.


9. Garanties


9.1. De informatie en teksten op de website bouwspullen.nl worden door de gebruikers van Bouwspullen.nl verstrekt. Bouwspullen.nl kan daarom de volledigheid of correctheid niet garanderen (zie hiervoor ook paragraaf 4 en 5).

9.2. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruikers. Bouwspullen.nl geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

9.3. Bouwspullen.nl streeft er naar de website en de diensten te allen tijde en op iedere locatie ter beschikking te kunnen stellen, doch kan niet garanderen dat de website en de diensten te allen tijde en op iedere locatie ook daadwerkelijk beschikbaar zijn.


10. Aansprakelijkheid


10.1. Bouwspullen.nl brengt gebruikers met kopers in contact. Bouwspullen.nl is bij de tussen de gebruikers en hun kopers te sluiten overeenkomsten uitdrukkelijk geen partij. Dientengevolge is Bouwspullen.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die direct, dan wel indirect, uit deze overeenkomsten voortvloeit.

10.2. Bouwspullen.nl is verder op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit de inhoud van de informatie op de website of het gebruik van de diensten van Bouwspullen.nl.

10.3. Onder schade wordt onder meer verstaan: schade wegens gederfde winst, verlies van goodwill, besparingen of andere gevolgschade, of vorderingen die door derden tegen een gebruiker worden ingesteld.

10.4. De uitsluiting van aansprakelijkheid wegens een door derden ingestelde vordering, als bedoeld in 12.2., geldt ongeacht de grond waarop de vordering is ingesteld, hetzij wegens wanprestatie, hetzij wegens onrechtmatige daad.


11. Tussentijdse beëindiging


11.1. In geval van onwettig of ongeautoriseerd gebruik van de website en/of de diensten van Bouwspullen.nl door gebruiker, behoudt bouwspullen.nl zich het recht voor om de desbetreffende gebruiker de toegang tot de website en/of de diensten van Bouwspullen.nl, (tijdelijk) te ontzeggen en/of te blokkeren dan wel het abonnement tussentijds te beëindigen.

11.2. Bouwspullen.nl zal de gebruiker onverwijld in kennis stellen van de maatregelen als bedoeld in 11.1. Een maatregel als bedoeld in 11.1. heeft tot gevolg dat de door de gebruiker op de website, opgeslagen bestanden (aangeboden producten) (tijdelijk) niet langer meer aan de gebruiker ter beschikking staan.

11.3. Op verzoek van de gebruiker kan Bouwspullen.nl in die gevallen overgaan tot het verwijderen en wissen van de desbetreffende bestanden, of het tegen kostprijs op andere wijze aan de gebruiker ter beschikking stellen van diens bestanden.


12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


12.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Al de geschillen die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de website bouwspullen.nl en/of de diensten die Bouwspullen.nl biedt, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Leeuwarden, tenzij op grond van artikel 108 lid 2 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een andere rechtbank bevoegd is, of tenzij door partijen wordt besloten dat een geschil door arbitrage zal worden beslecht.

12.3. In het geval de bevoegde rechter één bepaling in deze algemene voorwaarden onwettig en/of onverbindend verklaart, wordt de daarmee de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk niet aangetast.